Till Riksantikvarieämbetets hemsidaNaturstensregistret

 

Naturstensregistret

Välkommen till Naturstensregistret

Naturstensregistret

Mellan 1991 och 1993 genomfördes en landsomfattande inventering av natursten i byggnader. Arbetet utfördes i samarbete mellan RIK (Institutionen för konservering), vid Riksantikvarieämbetet, länsmuseerna och länsstyrelsernas kulturmiljöavdelningar. Syftet var att få en samlad bild av förekomsten av natursten i byggnader, att få en uppfattning om vilka byggnader som är mest utsatta, att kartlägga olika bergarters användning och tillstånd, samt att uppskatta åtgärdsbehovet.

Resultatet presenterades länsvis i rapportform i serien Natursten i byggnader utökad med tre publikationer: Teknik och Historia som förklarar projektets bakgrund och ger en introduktion i stenbearbetning och konservering i kulturhistorisk och teknisk belysning i, Svensk byggnadssten och skadebilder som ger en översiktlig bild av bergarter och skador, samt slutrapporten Stenen i tiden, från 1000-talet till 1940. Projektet under ledning av Barbro Sundnér avslutades 1997.

Se omslagen för hela serien här.

För att den stora mängd insamlade data skulle komma till praktisk användning arbetade man parallellt med att lägga upp ett sökbart dataregister och komplettera det med uppgifter om genomförda konserveringsåtgärder.

Det nu föreliggande Naturstensregistret omfattar en förteckning över totalt 14550 objekt fördelade på 4756 byggnader. Byggnaderna är indelade i tre grupper efter byggnadstyp: kyrkor, slott och herrgårdar samt profanhus, och 7 byggnadshistoriska perioder: 1000-1300, 1300-1550, 1550-1650. 1650-1750, 1750-1860, 1860-1910, 1910-1940. För varje byggnad finns det uppgifter om bergart fördelade på enskilda objekt, typ av byggnadselement, skadevärdering, arkitekt, kända restaureringar, samt i förekommande fall utförda åtgärder. Åtgärdsdelen av registret uppdateras löpande.

Runo Löfvendahl

Systemansvarig

Läs mer

Sök i Naturstensregistret

Omslaget till Svensk byggnadssten & skadebilder.Omslaget till Teknik & historia.Omslag till Stenen i tiden

Kontakta Naturstensregistret på epost: naturstensregistret@raa.se om du har frågor.